REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu www.sklep.winniceczajkowski.pl

separator

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Witryny internetowej  oraz zawierania i wykonywania wszelkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą.  
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji. Wszystkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Witrynie internetowej Sprzedawcy.
 3. O zmianie Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na Witrynie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej, wskazany w Formularzu rejestracyjnym.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień drogą telefoniczną.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
separator

2. Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa dostępna pod adresem internetowym www.sklep.winniceczajkowski.pl prowadzona jest przez firmę ZHUMA IT GROUP Stanisław Czajkowski, ul. Dworska 52, 38-430 Miejsce Piastowe, NIP 684-13-94-934.
 2. Firma Zhuma IT Group Stanisław Czajkowski posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w Punkcie sprzedaży pod adresem: Olchowiec 176, 38-710 Czarna (dalej „Punkt sprzedaży”), zawierających od 4,5% do 18% alkoholu – zezwolenie nr 5/I/B/2019 z dnia 25.04.2019 wydane przez na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 r. poz.2137).
 3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Punkt sprzedaży położony w Olchowcu 176, 38-710 Czarna, e-mail: winniceczajkowski@gmail.com.
 4. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
separator

3. Definicje

 1. TOWAR – produkt prezentowany lub dostępny w sprzedaży na witrynie www.sklep.winniceczajkowski.pl 
 2. WITRYNA, SKLEP  – sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.winniceczajkowski.pl 
 3. SPRZEDAWCA – operator Witryny i właściciel Punktu Sprzedaży – firma ZHUMA IT GROUP Stanisław Czajkowski.
 4. PUNKT SPRZEDAŻY – miejsce sprzedaży położone w Olchowcu 176, 38-710 Czarna. 
 5. FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz dostępny w Witrynie umożliwiający utworzenie Konta.
 6.  FORMULARZ ZAMÓWIENIA –  formularz dostępny w Witrynie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności. 
 7. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Witryny internetowej www.sklep.winniceczajkowski.pl 
 9. UŻYTKOWNIK – każda osoba odwiedzającą Witrynę.
 10. KLIENT, KUPUJĄCY – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Witryny. 
 11. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Witrynie.
 12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.
 13. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Towarach, nowościach i promocjach w Witrynie.  
 15. SUBSKRYBENT – Użytkownik Witryny internetowe, który zapisał się do listy odbiorców Newslettera.
 16. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 18. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
separator

4. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Towarów  oraz składania zamówień niezbędne są:
  • • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • • włączona obsługa plików cookies,
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie Towarów nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
separator

5. Zasady realizacji Zamówień

 1. Korzystanie z Witryny jest możliwe po uprzedniej rejestracji, która następuje po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, lub bez rejestracji, poprzez wpisanie wszystkich niezbędnych danych w ramach składanego zamówienia. 
 2. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest wypełnienie Formularza zamówienia, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, a także jego akceptacja przez Klienta.
 3. Zamówienia mogą być również składane ze wsparciem konsultanta telefonicznie pod numerem 501 615 314.
 4. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Witryny, jak również telefonicznie pod podanym powyżej numerem telefonu są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy Punkcie sprzedaży położonym w Olchowcu 176, 38-710 Czarna. 
 5. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią i trzeźwą. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której w myśl art.15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, oraz  że nie dokonuje zakupu celem dalszej odsprzedaży. Weryfikacja pełnoletności odbywa się poprzez podanie daty urodzenia Klienta w formularzu zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz jego szczegóły.
 7. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia roboczego od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu roboczym.
 8. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia gdy Towar nie jest dostępny w magazynie, podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą wątpliwość co do ich prawdziwości, Klient nie odebrał poprzedniego Zamówienia, lub gdy nastąpiły zdarzenia losowe, na które Sprzedający nie miał wpływu.
 9. Sprzedawca może również w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem drogą mailową lub telefoniczną, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące Zamówienia, zweryfikować poprawność danych lub poinformować go o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar wskazując równocześnie jaki jest to termin. Jeżeli Klient w ciągu trzech Dni roboczych nie zaakceptuje wydłużonego terminu realizacji Zamówienia, jest ono anulowane.
 10. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedażowy w postaci paragonu lub faktury VAT. Dokumenty te są wystawiane w momencie skompletowania Zamówienia i nadania statusu gotowe do odebrania.
 11. Sprzedawca może w szczególnych sytuacjach wprowadzić ograniczenia co do ilości zamawianych Towarów lub wartości Zamówienia. O zaistniałej sytuacji Klient zostanie poinformowany przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.
 12. Celem optymalnego zabezpieczenia wina sugerowana wielkość Zamówienia to 6 butelek lub wielokrotność.
separator

6. Przebieg realizacji Zamówień

 1. Składając Zamówienie Użytkownik wybiera sposób odbioru Towaru. Odbiór następuje w Punkcie sprzedaży mieszczącym się w Olchowcu 176, 38-710 Czarna.
 2. Odbiór Towaru będącego napojami alkoholowymi może być dokonywany wyłącznie przez Klienta niebędącego osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.). Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
  • • osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
  • • osobom do lat 18;
  • • na kredyt lub pod zastaw.”.
 3. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta Sprzedawca uprawniony jest do żądania okazania dokumentu potwierdzającego wiek Klienta. W przypadku podejrzenia nietrzeźwości Klienta Sprzedawca może odmówić wydania Towaru.
 4. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na podany podczas składania Zamówienia adres e-mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana jest podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Klient nie może dokonać odbioru osobiście, może upoważnić do odbioru Towaru osobę trzecią.
 6. Wydanie Towaru następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Klientowi lub wskazanej przez niego osobie.
 7. W przypadku odbioru Towaru przez osobę trzecią dostarczenie Towaru do Klienta odbywa się na zasadach wynikających z odrębnych ustaleń Klienta z osobą trzecią.
 8. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 5 dni roboczych licząc od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę albo od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w przypadku deklaracji odbioru osobistego. O przewidywanym terminie dostawy Użytkownik zostanie poinformowany w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia.
 9. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży Towaru w Punkcie Sprzedaży jest przekazywany Klientowi najpóźniej w chwili odbioru Towaru. Standardowo jest on wysyłany drogą elektroniczną na adres mailowy podany w czasie składania Zamówienia.
 10. Zaleca się, aby przy odbiorze Towarów sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz czy zawartość jest zgodna z treścią Zamówienia. Jeżeli zaistnieją jakieś niezgodności, celem usprawnienia procesu reklamacyjnego, zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody w wyszczególnieniem wszystkich wad Towarów. W takim przypadku jeden egzemplarz protokołu powinien być wręczony osobie wydającej Towar w Punkcie sprzedaży, drugi wysłany na adres Sprzedawcy.
separator

7. Polityka cenowa

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie w chwili składania Zamówienia.
 2. Obowiązującym strony umowy sprzedaży cennikiem jest cennik znajdujący się na chwile składania Zamówienia w Witrynie www.sklep.winniceczajkowski.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie Sklepu z winami, bądź wprowadzania do nich zmian.
 3. Dokładna informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia jest prezentowana przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia. Dodatkowe koszty mogą być związane z wybraną przez Klienta formą płatności.
 4. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów płatności:
  • • Elektronicznie przy użyciu szybkich przelewów lub karty płatniczej za pośrednictwem serwisu tpay.pl
  • • Poprzez wykonanie przelewu na numer konta bankowego
  • • Gotówką do rąk Sprzedawcy przy odbiorze osobistym
 5. Rozliczanie transakcji płatnościami elektronicznymi i kartami płatniczymi prowadzi za pośrednictwem serwisu tpay.pl Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980.00 PLN (wpłacony w całości).
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klienta na podstawie indywidualnych ustaleń.
 7. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję oraz podać dane do faktury zawierające NIP.
 8. W przypadku płatności przelewem na konto, Klient zobowiązany jest do wpisania w polu „Tytuł przelewu” numeru Zamówienia celem łatwiejszej identyfikacji. Termin płatności przy tym kanale płatniczym wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Klient w tym czasie nie dokona płatności to Zamówienie zostaje anulowane.
separator

8. Odstąpienie od Umowy Klienta będącego konsumentem

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunku do Klientów będących Konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedaż pełnowartościowego towaru bez wad.
 3. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 4. Bieg terminu określonego punkcie 3 rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 5. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia. Można je złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty  bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się ją za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 15. Towar może być zwrócony tylko w sytuacji, gdy jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wino nie może być otwierane czy też pozbawione oryginalnej banderoli. 
 16. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego konsumentem nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  • • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie nie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • • w której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia,
  • • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenia może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli
 17. Opisane ograniczenie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość Towaru i nie pozbawia Klienta prawa do złożenia reklamacji. Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikacyjnych Klienta oraz numeru Zamówienia.
 18. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
separator

9. Odstąpienie od Umowy Klienta nie będącego konsumentem

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunku do Klientów nie będących konsumentami.
 2. Do tych Klientów stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964.
 3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w oryginalnym opakowaniu.
 4. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.
 5. Sprzedawca nie odbiera żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
separator

10. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Klient ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na adres: Olchowiec 176, 38 -710 Czarna. Może ją również wysłać drogą elektroniczną na adres: winniceczajkowski@gmail.com 
 2. Treść reklamacji musi zawierać co najmniej numer Zamówienia, dane Klienta wraz z danymi kontaktowymi (adres, email, telefon), przyczynę reklamacji oraz w przypadku formy pisemnej podpis Klienta.
 3.  Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń Towarów, ich opis powinien być potwierdzony pismem i fotografiami.
 4. Do reklamacji Klient zobowiązany jest dołączyć kopię rachunku lub faktury dokumentującej sprzedaż towarów.
 5. Zwrot reklamowanych Towarów następuje przesyłką kurierską, której koszty ponosi Sprzedający z zastrzeżeniem, że jeżeli reklamacja będzie nieuzasadniona, Sprzedawca może obciążyć nimi Klienta. Klient może również zwrócić Towary we własnym zakresie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 7. Jeżeli reklamacja jest zasadna, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny Towarów albo odstąpić od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i nieodpłatnie wymieni Towary na zgodne z Zamówieniem lub wolne od wad.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji i odstąpienia od Umowy przez Klienta, Sprzedawca zwróci Klientowi środki pieniężne w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. W przypadku płatności kartą zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.
 9. Jeżeli reklamacja jest nieuzasadniona Klient będzie mógł odebrać reklamowane Towary z Punktu sprzedaży w ciągu 14 Dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.
separator

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są  w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
separator

12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Witryny jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Witryny gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.
 3. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, Sklep  zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji drogą mailową mimo odmowy jej otrzymania. Wysłana jednak w tym przypadku oferta nie jest wiążąca i nie obliguje strony do zawarcia transakcji (Klienta do zakupów, a Sprzedawcę do sprzedaży).
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego, w przypadku Klienta, który korzysta z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, może być podmiot obsługujący powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolna, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy
separator

12. Ochrona danych osobowych

 1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,  w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.